การส่งเงิน

   โรงเรียนใดที่จัดส่งเอกสารพร้อมนำเงินส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกรายการ ให้ส่งโดยตรงกับกลุ่มอำนวยการหรือเจ้าของเรื่อง

   ทั้งนี้ หากนำเงินส่งในช่องรับเอกสารของ สพป.สระแก้ว เขต 1 และมีการสูญหายจะไม่รับผิดชอบ

 

ติดต่อเรา