ด้วย สพฐ. ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  เพื่อเส่งเสริม

ให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และตระหนัก

ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  ความรัก ความสามัคคี  โดยจำหน่าย

ในราคาเล่มละ  15 บาท

     สพป.สระแก้ว เขต 1   จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด

หากมีความประสงค์จะสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ให้แจ้งยอดสั่งจองพร้อมเงินค่าสั่งจองให้ สพป.สระแก้ว เขต 1

ภายในวันที่  8  ธันวาคม  2560

ติดต่อเรา