โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประกาฯ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในหมู่บ้าน อพป.

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3586 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายชื่อโรงเรียน/รุ่น ที่จะเข้าอบรม) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

IMG1

ติดต่อเรา