ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding )

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประกาศราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน