สำรวจการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียน

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสำรวจการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก

ในโรงเรียน เพื่อหน่วยงานสาธารณสุขจะได้นำผลไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป โดยจัดส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ไม่ต้องมีหนังสือนำส่ง) หรือ e-mail : [email protected]

123456

ติดต่อเรา