ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าตาสี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านท่าตาสี ประกาศเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน