KKT TV

3  มิถุนายน  2557  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน     วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการรายการโทรทัศน์โรงเรียน  (KKT  TV)    

 

2 1

ติดต่อเรา