สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับการประเมินITA

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรือง จันทพันธ์ สระแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเสวก บุญประสพ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีนางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นกรรมการประเมินฯ (คลิกชมภาพข่าวได้ที่)

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ
อมรา ทองคลี่ รายงาน
วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ
เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1