ประชุมสภานักเรียน

17  มิถุนายน  2557  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

แก่สภานักเรียนปีการศึกษา  2557  ที่ได้รับแต่งตั้ง  

4 1 2 3 😎

ติดต่อเรา