แผนผังแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหนองเตียน

แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

หมายเหตุ โรงเรียนมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายสำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

ติดต่อ นางสุมาลี  ถามั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-0147171  map  NT1

ติดต่อเรา