สำรวจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ขอให้โรงเรียนรายงานนักเรียนที่ประสบภัยหนาวตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ จัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทาง E-mail : [email protected] หรือ fax : 037-425469 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ  IMG_0007

ติดต่อเรา