แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ (เรียนรวมเด็กพิเศษ)

*หลักฐานของนักเรียนที่เรียนรวมที่เข้าร่วมแข่งขัน

1.ใบรับรองแพทย์

2.แผน IEP

3.อื่นๆถ้ามี

*การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ชั้น ป.1-6และ ม.1-3 และ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6และ ม.1-3 หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันคือ

1.การละเล่นพื้นบ้าน

2.ทำดีเพื่อพ่อ

3.อนุรักษ์ธรรมชาติ

4.ประเพณีไทย

5.เศรษฐกิจพอเพียง

6.ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ตัวแทนจับฉลากในการแข่งขัน 1 หัวข้อ 

ติดต่อเรา