เชิญคณะทำงานสรุปผลการจัดงาน “มหกรรมวิชาการ สืบสารศาสตร์พระราชา สู่การศึกาาไทย ๔.๐”

จึงแจ้งให้คณะกรรมการชุดบรรณาธิการกิจ/ปก(ตามสำเนาคำสั่งสิ่งที่ส้งมาด้วย)3519

ติดต่อเรา