การกรอกข้อมูลการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3513  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560   1.หนังสือนำส่ง 2. คำชี้แจงและคำแนะนำ 3. รายชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานราชการฯ    

   ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูล  ชุดที่ 1 สำหรับนักเรียน ม.3 /ชุดที่ 2 สำหรับโรงเรียน และ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก แบบกรอกข้อมูลสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ 

ติดต่อเรา