ประชาสัมพันธ์ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ขอจัดส่งบัญชีแนบท้ายประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมรายละเอียดการแก้ไขและตารางการประชุม

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้มาประชุมตามกำหนดการ และติดตามข่าวการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 อย่างต่อเนื่อง

01

02

03

ติดต่อเรา