ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล EIT Online (รายชื่อแนบ)

         เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิโลสาม/ บ้านแก้ง /บ้านเขามะกา /บ้านคลองน้ำใส /บ้านคลองผักขม /บ้านคลองหมากนัด /บ้านโคกมะตูม /บ้านท่ากะบาก /บ้านทุ่งพระ /บ้านทุ่งพลวง /บ้านน้ำซับเจริญ /บ้านเนินผาสุก /บ้านหนองขี้เห็น /บ้านหนองเตียน /บ้านใหม่ถาวร /อนุบาลเมืองสระแก้ว /อนุบาลวัดสระแก้ว /บ้านคลองเจริญ /บ้านคลองธรรมชาติ /บ้านคลองสิบสาม/บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์)/บ้านพระเพลิง /บ้านหนองปักหลัก /บ้านใหม่ไทรทอง /ชุมชนบ้านตาหลังใน /บ้านเขาตะกรุบพัฒนา /บ้านด่านชัยพัฒนา /บ้านทัพหลวง /บ้านมหาเจริญ /บ้านวังบูรพา /บ้านหนองแก /บ้านหนองปรือ /บ้านหนองผักหนาม /วัดเกศแก้ว /อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 /บ้านเขาเลื่อม /บ้านซับน้อย /บ้านพรหมนิมิต /บ้านวังปืน /บ้านวังวน /สามัคคีราษฎร์บำรุง /สามัคคีสกุลอรุณวิทยา /อนุบาลคลองหาด /บ้านคลองยายอินทร์/ บ้านไร่สามศรี /บ้านวังทอง /บ้านวังสำลี /บ้านวังใหม่ /วังไผ่ /อนุบาลวังสมบูรณ์ /บ้านโคกน้อย

      ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ (ITA)   ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อตอบแบบสอบถาม EIT Online  จึงขอความร่วมมือจากท่าน ตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งกรอกเบอร์โทรศัพท์และE-mail ให้ครบถ้วน  ได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/JrZ1iN  ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์มือถือ 0852829995

ติดต่อเรา