ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2

นางสาวปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์สู่การทำโครงงาน ณ ห้องประชุมการะเกด (ชั้น 3) สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการประกาศจุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ทักษะ ได้แก่ 1 ทักษะการอ่าน ( Reading Skill)  2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (creative Thinking Skills ) 3 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( Communication Skills ) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะมีความรู้ความสามารถตรงกับระบบการศึกษาไทย ก้าวสู่การศึกษาไทย 4.0

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา