ประชุมโครงการกีฬาและนันทนาการ

5  มิถุนายน  2557  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อนใ

ห้วางแผนการจัดกิจกรรมจักรยานแรลลี่ต้านยาเสพติดโดยได้มีการประชุมในฝ่ายโครงการกีฬาและนันทนาการ

เพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรม/หน้าที่  

1

ติดต่อเรา