สานตะกร้าใช้เองกันเถอะ

24  มิถุนายน  2557  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้เข้ารับการอบรมการสานตะกร้าจากพลาสติก

โดยการจัดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน

3 1 2

ติดต่อเรา