เชิญชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นจิตอาสา

ขอเชิญสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นจิตอาสา TO BE NUMBER ONE ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราชิราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมเป็นจิตอาสาในการดูแลสุขภาพจิต  และให้ส่งรายชื่อผุ้ลงทะเบียนเป็ฯจิตอาสา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งสำเนารายชื่อผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้วย

แบบ IMG_0003

ติดต่อเรา