การปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  

          ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังวัดสระแก้ว นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปฏิบัติงานจิตอาสาจุดถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัด/อำเภอ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดกำหนด  (การแต่งกาย : เครื่องแบบลูกเสือให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ  โดยใช้ผ้าผูกคอจังหวัด)    และขอให้ส่งรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ปฏิบัติภารกิจ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560  และสำเนารายชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทราบต่อไปด้วย   (อนึ่ง ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีฯ จะได้รับเครื่องหมายแบดจ์ เป็นของที่ระลึก คนละ 1 แผ่น โดยให้นำไปติดไว้ด้านซ้ายของแขนเสื้อก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)  เอกสารแนบดังนี้ 1. หนังสือนำส่ง  2. แบบแจ้งรายชื่อ

ติดต่อเรา