ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้น 3 ทักษะ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้น 3 ทักษะ สู่คุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 3/2560 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ (สพป.สระแก้ว เขต 1) โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้แต่งตั้งคณะทำงานสรุปผลการจัดงานมหกรรมวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0 เพื่อสรุปภาพความสำเร็จในการจัดงานฯ ในทุกกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการระหว่าง วันที่ 11 ถึง 12 กันยายน 2560 และรวบรวมกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมภาพความสำเร็จเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา