การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณือันเป็นที่สรรเสริญยิ่้งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานส่งภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อรวบรวมและเสนอขอพระราชทานต่อไป คลิกที่นี่

ติดต่อ สพป.สก.1