เรื่อง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 การคิดสร้างสรรค์สู่โครงการ

          เรียนเชิญคณะกรรมการการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 การคิดสร้างสรรค์สู่โครงงาน ประชุมพร้อมกันในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม การเกด  ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1 

            ศน.ปราณี คงพิกุล

ติดต่อเรา