การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

 สพป.สระแก้ว ขอความร่วมมือโรงเรียนใดยังไม่รายงานผ่านเว็บไซต์

https://e-budget.jobobec.in.th  ให้รายงานให้ครบถ้วนโดยด่วน

Message us