การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามข้อเน้นย้ำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการดำเนินงานตามข้อเน้นย้ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการจัดทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน  และประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  Echo English    เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่เดือนกันยายน  2559  ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และได้จัดส่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียนฉบับปรับปรุง  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และกรอกข้อมู
ลรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  สิงหาคม  2560  นั้น

ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขอรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินงานให้กรอกสาเหตุที่ไม่ดำเนินการ  หรือกรณีที่โรงเรียนได้ดำเนินการเพ่ิ่ิมเติมขอความร่วมมือกรอกข้อมูลรายงาน  ในลิงค์ https://goo.gl/EVXWJc  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  12  ตุลาคม  2560  เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1