เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รวมทั้ง รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้จัดส่งเอกาสารคำขอจัดตั้งงบประมาณผ่านกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
buildings1

buildings2

buildings3

buildings4

buildings5

buildings6

ติดต่อ สพป.สก.1