การเสนอของบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนและต้องการเสนอขอรับการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ศึกษาแนวทางการจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนตามรายการ ที่ สพฐ.กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 กรณีโรงเรียนต้องการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา เช่น ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้นๆ รับรองความต้องการจัดตั้ง รายกากครุภัณฑ์ดังกล่าว ยกเว้น รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนและต้องการเสนอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์จัดส่งข้อมูลตามแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 ถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 karupan1

karupan2

karupan3ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ติดต่อเรา