รณรงค์ยาเสพติด

26  มิถุนายน  2557  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้าน

2 1

Message us