แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครู

แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครู สำหรับผู้ที่ประสงค์เบิกเงินเพิ่มจากการยืมเงิน

และผู้ที่สำรองจ่ายไปก่อนโดยไม่ได้ยืม เมื่อเดินทางกลับมาแล้วขอให้รีบส่งเอกสารเบิกเงินภายใน

วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย! (ปิดงบวันนี้ค่ะ)

*หากพ้นปีงบประมาณจะไม่สามารถเบิกได้ทุกกรณี

ติดต่อเรา