รับมอบประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดโครงการ To be number one

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้มอบประกาศเกียรติคุณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ To be number one จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ เป็นผ้รับมอบ

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา