ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร

       กลุ่มนิเทศติดตามฯ ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกโรงเรียน ส่งแบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามด่วนด้วยคะ

 

                                                                                                                                                               ศน.ทิพย์วรรณ สุวรรณ

ติดต่อเรา