การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและรายงานทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดประชุมถ่ายทอดสดด้วยนวัตกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และกำหนดให้สถานศึกษารายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ข้อมูลส่งเสริมการให้ความรู้จัดค่ายทักษะชีวิต และTo Be Number One ผลการทดสอบการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 กำหนดให้โรงเรียนรายงานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นั้น
สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำคู่มือและได้นำไปใส่ไว้ในช่องรับส่งเอกสารของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และหากโรงเรียนยังไม่สะดวกมารับเอกสารดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2560
คู่มือการเข้าระบบการรายงาน
แบบรายงานตัวชี้วัด

ติดต่อเรา