รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลในปีงบประมาณ 2557 ที่มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบ เข้าไปรายงานข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่เว็บไซต์ htt://210.246.188.59/dltv2 โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือ SMIS 8 หลัก ให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 เพราะระบบจะปิดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ขอบคุณมากค่ะDLTV

ติดต่อเรา