แจ้งประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด!!!

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบ เข้าไปรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่เว็บไซต์  http://210.246.188.59/dltv1  โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือ SMIS  8 หลัก ให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพราะระบบจะปิดในวันที่ 20 กันยายน 2560

PDF_merged

ขอบพระคุณค่ะ

ติดต่อเรา