ส่งเพื่อนครูย้ายกลับบ้าน

นายทวีศักดิ์  พึ่งบัวผู้นวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย และคณะครู

ร่วมเดินไปส่งครูดวงฤดี  สมวงค์ ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเรา