แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส เรื่องผู้สำเร็จการศึกษาพ.ศ.2560 ที่ประสงค์จะทำงาน

โรงเรียนมารับ CD เรื่องผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 แผ่น ในช่องของโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดต่อเรา