ส่งร่างคำสั่งสอบอ่านป.1

ด้วยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จะจัดประเมินผลการอ่านการเขียนนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 

ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ดังแนบ

read

ติดต่อเรา