การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสุขภาวะส่งเสริมการอ่าน

แจ้งโรงเรียนที่จะเข้ารับการอบรมสื่อส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ในวัน ที่ 5 และ 6 ก.ค. 57
โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้  ชุดที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทัพหลวง ,บ้านหนองแก , บ้านหนองปรือ ,บ้านท่าตาสี ,
บ้านใหม่สระบุรี , บ้านหนองผักหนาม และโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ 5 ก.ค.57
ชุดที่ 2 ได้แก่  ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ , บ้านหินกอง , บ้านไร่สามศรี ,บ้านเนินสายฝน , บ้านหนองหว้า
และ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา  เข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค.57
เข้ารับการอบรมตั้งแต่เวลา  08:30 น.  ณ อาคารบวรร่วมใจ  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  และขอให้ทุกโรงเรียน
ที่จะเข้ารับการอบรมส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมมายัง E-Mail : [email protected]  เพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตร
หรือโทรแจ้งได้โดยตรงที่ครู พีรียา  ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในเอกสารแนบ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ติดต่อเรา