เชิญประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ทุกโรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ์)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ภายในศูนย์เครือข่ายของแต่ละอำเภอ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอเขาฉกรรจ์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนจัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง โดยพร้อมเพรียงกัน(สำหรับครูที่ประสงค์ส่งสื่อประกวดให้นำผลงานมาด้วยในวันประชุม)

ติดต่อเรา