งานมหกรรมวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0 ปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยนายเรือง จันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในปีการศึกษา 2560 จึงได้ประกาศจุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ทักษะ 3 ด้าน ดังนี้ 1 ทักษะการอ่าน 2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 3 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถตรงกับการศึกษาไทยต้องเข้าสู่การศึกษา 4.0 ได้อย่างยั่งยืน ให้มีการเชื่อมโยงในหลายมิติ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตสามารถนำความรู้ไปใช้ผลิตผลงานมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตได้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษานำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เด็กคิดเป็นแก้ปัญหาได้ทำงานเป็นอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะฝีมือ เป็นนักนวัตกรรมมีศีลธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ในระดับสากล มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  การจัดงานมหกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และทักษะด้านวิชาชีพ มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของนักเรียนตามความสนใจและความถนัดเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียน ได้นำผลงานที่เกิดจากการจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพได้แสดงผลงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูและนักเรียน คลินิกวิชาการ การเสวนาขับเคลื่อนจุดเน้น ที่ประสบผลสำเร็จ มี best practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อสาธารณชน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมีบุคลากรในสังกัดแล้ว ยังได้รับความสนใจจากประชาชนและหน่วยงานทางการศึกษาจากต่างจังหวัด มารับชมการจัดงานกันอย่างมากมาย

 

img351

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา