การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) พร้อมทั้งได้อ้างหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/2932 ลว 6 ก.ย. 2560 นั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแก้ไขหนังสือที่อ้างถึง เป็น สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2821 ลว 28 ส.ค. 2560 แทน

ติดต่อเรา