ขอความร่วมมือจัดส่งเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเงิน

ค่าจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 

ให้รวบรวมส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1   ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

ติดต่อเรา