มหกรรมวิชาการศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน Best Practice 4 ด้านจากการทำกระบวนการ PLC ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ถนอมจิตร  พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา