การตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนที่จะต้องตอบแบบสอบถาม คือโรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณดอกผลกองทุนอาหารกลางปี 2558-2559 

  • งบโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลผลิตอาหารกลางวัน
  • งบโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารทีึ่ดี
  • งบโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ติดต่อเรา