ดาวน์โหลดรายชื่อคณะทำงาน “โคกหนองนาโมเดล”

อ้างถึง หนังสือ สพป.สระแก้วเขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2958 ลงวันที่  7 กันยายน 2560 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงาน

“ กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล ”

1

นางกนกวรรณ  รอดคง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

ประธานกรรมการ

2

นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

รองประธานกรรมการ

3

พ.อ.ท.สัมฤทธิ์  ใจสุข

ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)

กรรมการ

4

นางสาวสมใจ  บุตรสา

ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)

กรรมการ

5

นางสาวชลิดา  พอดีมีบุญ

ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)

กรรมการ

6

นางสาวสุชาดา  ดีเหมือน

ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)

กรรมการ

7

นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล

ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)

กรรมการ

8

นายยุทธิพงษ์  สุขวงค์

ครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง)

กรรมการ

9

นายชัยสิทธิ์  จงกล

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

กรรมการ

10

นายสุรพล  มั่นนัก

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

กรรมการ

11

นางฐาปนีย์  วงค์อินทร์

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

กรรมการ

12

นางสุวรีย์  มั่นนัก

ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

กรรมการ

13

นายอาทิตย์  สมจันทรา

ครูโรงเรียนเขาสิงโต

กรรมการ

14

นางวิชชุตา  มาตแสง

ครูโรงเรียนเขาสิงโต

กรรมการ

15

นางมานิสรา  มณีพันธุ์

ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร

กรรมการ

16

นางราตรี  ทารัตน์

ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร

กรรมการ

17

นางสุพัตรา  คณานิตย์

ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ

กรรมการ

18

นางสุติมา  คำแฝง

ศึกษานิเทศก์

กรรมการและเลขานุการ

                ทั้งนี้เชิญคณะทำงานพร้อมกันในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1