การประชุมเตรียมความพร้อม PISA 2018

แจ้งย้ำครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น.

ติดต่อเรา