การประชุม video conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work experience)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  ขอความร่วมมือท่าน และครูแนะแนวของโรงเรียน ร่วมประชุมทางไกล (video conference) ของนักเรียนชั้น ม.3  ในวันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2560 เวลา 10.00 – 12.00 ณ สถานศึกษาของตนเอง ผ่านทาง www.obectv.tv หรือ www.youtube.com/obectvonline หรือ www.facebook.com/obectvonline  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ www.obec.go.th หรือ www.academic.obec.go.th หรือ www.supergenz.com  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  1. หนังสือนำส่ง 2. กำหนดการ

ติดต่อเรา