งดจ่ายค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล

กลุ่มการเงิน ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า จะงดการเบิกจ่ายเงินสด ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

ถ้ามีกำหนดการเบิกจ่ายได้อีกเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

037-425465 / 085-2827779

ติดต่อเรา