กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ปีการศึกษา2560

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ได้พานักเรียนและคณะครูทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เข้ากราบพระบรมศในหลวงรัชกาลที่9 และชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

 

ติดต่อ สพป.สก.1